Jak wybrać OC w zawodzie lekarza, pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty?

Lekarze i inni medycy muszą mieć ubezpieczenie OC; to wymóg ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. Możliwe jest także dodatkowe ubezpieczenie.
Podziel się swoją opinią
Reklama

Lekarze, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeuci wykonujący swój zawód w formie praktyki są zobligowani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taki wymóg nakładają na nich przepisy zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Mogą oni ponadto wykupić dobrowolną polisę OC.

Dowiedz się, czym jest ubezpieczenie OC lekarza, pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty oraz jaki jest jego zakres, a także jak wybrać najlepszą ofertę.

Ubezpieczenia OC w branży medycznej – rodzaje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmuje szkody, które są następstwem:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • niezgodnego z prawem zaniechania realizacji takich świadczeń.

OC w branży medycznej ma charakter obowiązkowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wymóg wykupienia takiego ubezpieczenia obejmuje wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w tym lekarza, lekarza dentystę, a także pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej.

Mogą oni dodatkowo zdecydować się na ubezpieczenie OC dobrowolne. Posiadanie odpowiedniej polisy jest korzystne ze względu na ochronę w wielu sytuacjach, w tym wówczas, gdy doszło do naruszenia praw pacjenta.

Obowiązek ubezpieczeniowy

Wykupienie obowiązkowej polisy OC nie jest obligatoryjne dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Obowiązkowa polisa OC dotyczy zawodu: lekarza, pielęgniarki, położnej oraz fizjoterapeuty, w tym obowiązek posiadania ubezpieczenia nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę – za szkody powstałe z winy lekarza odpowiada pracodawca,
 • umów cywilnoprawnych umowy zlecenia lub umowy o dzieło Wszystkie powyższe zasady dotyczą również.

Wykluczenia ubezpieczenia OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla zawodów objętych obowiązkiem, (lekarza, pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty) nie obejmuje wszystkich szkód wynikłych z jego działania lub zaniechania. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli szkody:

 • zostały wyrządzone po pozbawieniu lub w trakcie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegały na uszkodzeniu lub utracie mienia pacjenta,
 • były związane z zapłatą kar umownych,
 • powstały wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek czy aktów terroru.

Obowiązkowa polisa OC obejmuje natomiast następstwa zabiegów chirurgii plastycznej bądź zabiegów kosmetycznych, o ile doszło do nich w związku leczeniem wady wrodzonej, choroby czy ran urazowych. Ważne jest to, że nie można ograniczyć w umowie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – jest ona regulowana przepisami prawa.

Ubezpieczenie OC lekarzy – informacje

Każdy lekarz lub lekarz dentysta podlega obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez niego działalności leczniczej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarza

W przypadku obowiązkowego OC lekarza wyznaczono minimalne sumy gwarancyjne dla okresu ubezpieczenia nie dłuższego niż 12 miesięcy. Wynoszą one odpowiednio 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarza

Dobrowolne OC dla lekarzy jest przeznaczone dla osób, które:

 • nie muszą obowiązkowo posiadać polisy, gdyż są zatrudnione na umowę o pracę albo realizują staż podyplomowy,
 • potrzebują dodatkowej ochrony, aby pokryć koszty ewentualnego odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia czy naruszenia praw pacjenta – polisie możemy samodzielnie określić sumę gwarancyjną. Potrzebujesz indywidualnego pakietu ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów? 

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty – informacje

Fizjoterapeuta musi wykupić ubezpieczenie OC, jeśli prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z jednej z ofert rekomendowanych przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

Jeśli chodzi o OC fizjoterapeuty, minimalne sumy gwarancyjne wynoszą w każdym przypadku 30 000 euro w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia oraz 150 000 dla wszystkich zdarzeń. OC fizjoterapeuty obejmuje szkody powstałe w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta może zdecydować się na dobrowolne OC i samodzielnie określić sumę ubezpieczenia oraz jego zakres. W zależności od wariantu obejmuje ono szkody w:

 • sprzęcie medycznym,
 • mieniu pacjenta,
 • prawach pacjenta,
 • nieruchomościach osób trzecich, na przykład wynajmowanym gabinecie.

Obowiązkowe OC dla pielęgniarki lub położnej

Pielęgniarka, tak jak lekarz oraz fizjoterapeuta, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC o ile prowadzi praktykę zawodową.

Jeśli chodzi o OC pielęgniarki, minimalne sumy gwarancyjne wynoszą 30 000 (jedno zdarzenie) i 150 000 euro (wszystkie zdarzenia). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie czynności zawodowe podejmowane w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Dobrowolne ubezpieczenie OC pielęgniarek lub położnych

Dobrowolne OC pielęgniarki warto wykupić wówczas, gdy chcemy zabezpieczyć inne sfery życia, nie tylko zawodową. Zakres ubezpieczenia, można rozszerzyć o naruszenie praw pacjenta albo skutki udzielania pierwszej pomocy na terenie Unii Europejskiej.

OC medyczne – na co zwrócić uwagę, wybierając polisę?

Wykonując zawód lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki, należy rozważyć wykupienie dobrowolnego OC zawodowego. Trzeba zwrócić uwagę szczególnie na:

 • zakres ubezpieczenia
 • minimalne sumy gwarancyjne – warto kierować się rodzajem specjalizacji,
 • dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe – często obejmują zdarzenia charakterystyczne dla zawodu lub specjalizacji (np. pokrycie roszczeń w wyniku niezawinionych zdarzeń dentystycznych).
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności.

Pamiętajmy, aby zabezpieczyć się kompleksowo, chroniąc się przed następstwami różnych szkód. Warto skorzystać z oferty renomowanego i wiarygodnego ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka oraz położna, a także fizjoterapeuta muszą wykupić polisę obowiązkową, gdy prowadzą praktykę zawodową. Ważne jest, aby wybrać ubezpieczenie, które nie tylko spełni obowiązek ustawowy, ale również zabezpieczy finanse w sytuacji popełnienia błędu medycznego. Na pewno warto rozważyć ponadto wykupienie dobrowolnej polisy OC, dzięki której można zabezpieczyć się przed skutkami naruszenia praw pacjenta, uszkodzeń mienia lub szkody w nieruchomości wynajmowanej na prowadzenie gabinetu. Obowiązkowa i dobrowolna polisa OC lekarza, pielęgniarki czy fizjoterapeuty to skuteczna ochrona przed tego typu zdarzeniami. Zapewnia ona spokój w trakcie wykonywania zawodu pracując zarówno we własnym gabinecie, w szpitalu czy przychodni.

Reklama
Podziel się swoją opinią
Avatar photo
Paweł Deluga
Artykuły: 16


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *